Om Across the Ponds samarbeid med ANSA

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Samarbeid med ANSA

ANSA lanserte i 2010 etiske retningslinjer som gjelder leverandører av utdanning i utlandet, og oss som hjelper interesserte med søknadsprosessen til universiteter i utlandet. Retningslinjene innebærer at den seriøse delen av bransjen pålegger seg selv å kvalitetssikre veiledning og oppfølging av studenter og elever. Dette er noe Across the Pond naturligvis har sluttet seg til og støtter varmt opp om. Vi jobber med flere av Storbritannias aller beste universiteter og har alle selv studert i Storbritannia og ønsker et fokus på kvalitet i utdanning og veiledning velkommen.

Retningslinjene skal sørge for at du som kommende utenlandsstudent får god veiledning og tilstrekkelig informasjon i forhold til å kunne komme frem til et valg om hva og hvor du ønsker å studere, noe vi har hatt sterkt fokus på siden vi startet i 2004. Vi jobber selvfølgelig i henhold til disse retningslinjene fra ANSA. 

Skulle du lure på noe rundt dette, så ikke nøl med å ta kontakt med din veileder!

Hva er egentlig de etiske retningslinjene?
De etiske retningslinjene beskriver ANSAs og utdanningsleverandørenes etiske standarder og krav. Formålet er å tydeliggjøre grunnprinsippene i forventningene til leverandører av utdanning i utlandet. De etiske retningslinjene beskriver utdanningsleverandørens forpliktelser og krav i forbindelse med forretningspraksis og personlig atferd. Retningslinjene gjelder organisasjonen i sin helhet, hver enkelt ansatt, styremedlemmer, innleid personale, konsulenter og andre som handler på vegne av en utdanningsleverandør. 

 • I sin virksomhet vil utdanningsleverandører rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og handle på en etisk og sosialt ansvarlig måte. Utdanningsleverandøren og deres medarbeidere må rette seg etter kravene for konfidensiell behandling av personinformasjon, unntatt når det er gitt tillatelse til å videreformidle informasjonen, eller når loven krever slik videreformidling. 
 • Respekt for enkeltindividers rettigheter er en vesentlig del av utdanningsleverandørens verdigrunnlag. I ord og handling skal utdanningsleverandøren være lydhøre overfor søkers behov og agere ydmykt i forhold til enkeltmenneskers religiøse eller kulturelle overbevisninger. 
 • I sin virksomhet vil utdanningsleverandøren opptre profesjonelt og i tråd med egne og disse retningslinjer. 
 • All veiledning om utdanning i utlandet skal ha søkerens velferd som utgangspunkt.
 • Utdanningsleverandøren bør så langt det er mulig gi tilpasset veiledning om ulike studiemuligheter. Informasjonen skal tilpasses den enkeltes alder og modenhet, utdanningsbakgrunn, utdanningsmål og språklige kvalifikasjoner. 
 • Alle utdanningstilbud som presenteres skal være utdanningsmessig verdifulle for den enkelte søker. Kvalitet i utdanningen avhenger av den enkelte søkers utgangspunkt og utdanningsmål. 
 • Informasjon som gis av utdanningsleverandørene skal være fundert på redelighet. 
 • ANSA og utdanningsleverandørene aksepterer ingen former for diskriminering av søkere eller studenter. Diskriminering omfatter all urettferdig behandling, utestenging eller preferanse på grunnlag av rase, kjønn, alder, handikap, seksuell legning, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller lignende forhold. 
 • ANSA og utdanningsleverandøren skal en gang i året evaluere eget arbeid med disse retningslinjene. Utdanningsleverandøren anerkjenner ANSAs rett til å be om opplysninger til dette arbeidet. 

Krav til informasjon
A) Informasjon som må gjennomgås med søker:

Hvordan finne studium?
- Informasjon om de muligheter som man selv tilbyr
- Informasjon om hvor man finner frem til andre muligheter
- Stedlige representanter og andre bør informere om at de kun representerer et utvalg av studiesteder

Studiested
- Informasjon om særlige studiemessige forskjeller
- Informasjon om særlige samfunnsmessige forskjeller
- Leverandører som formidler kontrakter og institusjonsreglementer bør gå igjennom dem med søker

Finansiering av studiet
- Lånekassen, privat finansiering og andre finansieringsformer

Godkjenning og hjemkomst
- Hva kan/vil studenten bruke studiet sitt til?
- Hvordan foregår eventuell godkjenning av den konkrete utdanningen?

B) Sjekkliste for studenter før de drar
- Det bør utleveres en sjekkliste eller henvises til en som inneholder relevant informasjon om visum, helse, forsikring, diverse annen relevant informasjon

C) Rutiner i veiledning

Opplæring av medarbeidere
- Faste opplæringsplaner og rutiner

Krav til oppdatert viten
- Faste planer og rutiner for innhentning av informasjon
- Faste planer og rutiner for intern videreformidling

Dokumentasjon
- Det må følge dokumentasjon på hvilken informasjon som er gitt studenten evt. veiledningskontrakt

D) Oppfølgning og hjelp

Kvalifikasjonskrav

 • Registrert bedrift
 • Økonomisk soliditet
 • Synlige kontaktdetaljer er helt nødvendig for redelighet og mulighet for søker/student å kontakte leverandøren.

D) Intern klagerutine
- Interne rutiner for klager skal sikre søker/student rimelig mulighet for å bli hørt i situasjoner hvor det er uoverensstemmelser mellom leverandør og søker/student

E) Rutiner for hjelp til studenter
- Ved uhell, ulykker og andre problemer (helse, skole, psykiske med mer)
- Plan for hvordan man forholder seg til ulykker av større og mindre omfang og hvordan man hjelper studentene

Samarbeidet med ANSA innebærer at vi skal oppfordre deg til å finne ut:

☐ Jeg vet hvordan jeg kan finne aktuelle skoler

☐ Jeg vet hvilke muligheter jeg har for å søke via Across the Pond

☐ Jeg vet hvilke muligheter andre godkjente agenter tilbyr

☐ Jeg har fått informasjon om opptakskrav

☐ Jeg vet når søknadsfristen er

☐ Jeg har blitt informert om særlige samfunns- og studiemessige forskjeller

☐ Jeg vet om mulighetene for godkjenning av studiene i Norge etter endt utdanning

☐ Jeg vet hva jeg kan få i støtte fra Lånekassen, privat finansiering og andre finansieringsformer

☐ Jeg kjenner til hva som skal være med i en søknad

☐ Jeg kjenner til hva som gjelder angående visum, helse og forsikring

☐Jeg vet hvilke rådgivnings- og beredskapstjenester som kan benyttes under utenlandsoppholdet

☐ Jeg kjenner til at norske utenlandsstudenter har sin egen organisasjon, ANSA

☐ Jeg har blitt informert om bomuligheter og gått gjennom evt. kontrakter (hvis gjeldende)

☐ Jeg kjenner til agentens interne klagerutiner